Most TCR JP race entries

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 24th Jul 2022
Rank Driver Races Starts
  HIROBON 40 40
  MOTOTINO 37 37
  Resshu SHIOYA 32 31
  Kenji SUZUKI 29 28
  Mineki OKURA 25 25
  Takeshi MATSUMOTO 25 25
  Takuro SHINOHARA 23 23
  Masanobu KATO 18 18
  Jun MAKINO 16 16
  Jun SATO 15 15
  Masayoshi OYAMA 14 14
  Junichi UMEMOTO 12 11
  Rio SHIMONO 12 12
  Anna INOTSUME 10 10
  KENJI 10 10
  Masayuki UEDA 10 10
  Matthew HOWSON 10 10
  Shogo MITSUYAMA 10 10
  Shuji MAEJIMA 10 10
  YOSHIKI 10 10
  Yu KANAMARU 10 10
  Yukinori TANIGUCHI 10 10
  Paul IP Kung Ching 7 6
  Satoshi TAKIKAWA 6 6
  Ai MIURA 4 4
  Hideki NAKAHARA 4 4
  Keiichi INOUE 4 4
  Naoto TAKEDA 4 4
  Takuya SHIRASAKA 4 4
  Yuki FUJII 4 4
  Akihiko NAKAYA 2 2
  Junichi AGEMATSU 2 2
  Philippe DEVESA 2 2
  Shinsuke UMEDA 2 2
  Yusuke SHIOTSU 2 2
  Kengo ICHIJO 1 1