New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Most TCR JP race entries

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 26th Nov 2023.
Rank Driver Races Starts
  MOTOTINO 53 53
  HIROBON 52 52
  Kenji SUZUKI 43 42
  Resshu SHIOYA 38 37
  Masanobu KATO 34 34
  Mineki OKURA 29 29
  Takeshi MATSUMOTO 29 29
  Anna INOTSUME 26 26
  Takuro SHINOHARA 23 23
  Junichi UMEMOTO 22 21
  Jun MAKINO 16 16
  Jun SATO 15 15
  Masayoshi OYAMA 14 14
  Masayuki UEDA 12 12
  Rio SHIMONO 12 12
  KENJI 10 10
  Matthew HOWSON 10 10
  Satoshi TAKIKAWA 10 8
  Shogo MITSUYAMA 10 10
  Shuji MAEJIMA 10 10
  YOSHIKI 10 10
  Yu KANAMARU 10 10
  Yukinori TANIGUCHI 10 10
  Seiji TAMADA 9 9
  Paul IP Kung Ching 7 6
  CHOI Jeongweon 6 6
  Shinsuke UMEDA 6 5
  Ai MIURA 4 4
  Hideki NAKAHARA 4 4
  Junichi AGEMATSU 4 4
  Keiichi INOUE 4 4
  Naoto TAKEDA 4 4
  Takuya SHIRASAKA 4 4
  Yuki FUJII 4 4
  Akihiko NAKAYA 2 2
  Hideo KUBOTA 2 2
  Hideyoshi NISHIZAWA 2 2
  Kento KIMURA 2 2
  Philippe DEVESA 2 2
  Tadao UEMATSU 2 2
  Yusuke SHIOTSU 2 2
  Kengo ICHIJO 1 1
  Tobio OTANI 1 1