New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Most TCR JP race entries

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 20th Aug 2023
Rank Driver Races Starts
  HIROBON 50 50
  MOTOTINO 49 49
  Kenji SUZUKI 41 40
  Resshu SHIOYA 38 37
  Masanobu KATO 30 30
  Mineki OKURA 29 29
  Takeshi MATSUMOTO 27 27
  Takuro SHINOHARA 23 23
  Anna INOTSUME 22 22
  Junichi UMEMOTO 18 17
  Jun MAKINO 16 16
  Jun SATO 15 15
  Masayoshi OYAMA 14 14
  Masayuki UEDA 12 12
  Rio SHIMONO 12 12
  KENJI 10 10
  Matthew HOWSON 10 10
  Satoshi TAKIKAWA 10 8
  Shogo MITSUYAMA 10 10
  Shuji MAEJIMA 10 10
  YOSHIKI 10 10
  Yu KANAMARU 10 10
  Yukinori TANIGUCHI 10 10
  Paul IP Kung Ching 7 6
  Seiji TAMADA 6 6
  Shinsuke UMEDA 6 5
  Ai MIURA 4 4
  Hideki NAKAHARA 4 4
  Junichi AGEMATSU 4 4
  Keiichi INOUE 4 4
  Naoto TAKEDA 4 4
  Takuya SHIRASAKA 4 4
  Yuki FUJII 4 4
  Akihiko NAKAYA 2 2
  CHOI Jeongweon 2 2
  Hideyoshi NISHIZAWA 2 2
  Philippe DEVESA 2 2
  Tadao UEMATSU 2 2
  Yusuke SHIOTSU 2 2
  Kengo ICHIJO 1 1