Most TCR JP race entries

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 30th Oct 2022
Rank Driver Races Starts
  HIROBON 46 46
  MOTOTINO 43 43
  Resshu SHIOYA 38 37
  Kenji SUZUKI 35 34
  Mineki OKURA 29 29
  Takeshi MATSUMOTO 25 25
  Masanobu KATO 24 24
  Takuro SHINOHARA 23 23
  Anna INOTSUME 16 16
  Jun MAKINO 16 16
  Jun SATO 15 15
  Masayoshi OYAMA 14 14
  Junichi UMEMOTO 12 11
  Masayuki UEDA 12 12
  Rio SHIMONO 12 12
  KENJI 10 10
  Matthew HOWSON 10 10
  Satoshi TAKIKAWA 10 8
  Shogo MITSUYAMA 10 10
  Shuji MAEJIMA 10 10
  YOSHIKI 10 10
  Yu KANAMARU 10 10
  Yukinori TANIGUCHI 10 10
  Paul IP Kung Ching 7 6
  Shinsuke UMEDA 6 5
  Ai MIURA 4 4
  Hideki NAKAHARA 4 4
  Junichi AGEMATSU 4 4
  Keiichi INOUE 4 4
  Naoto TAKEDA 4 4
  Takuya SHIRASAKA 4 4
  Yuki FUJII 4 4
  Akihiko NAKAYA 2 2
  Hideyoshi NISHIZAWA 2 2
  Philippe DEVESA 2 2
  Tadao UEMATSU 2 2
  Yusuke SHIOTSU 2 2
  Kengo ICHIJO 1 1