New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Adalberto Baptista race results

Data valid for period between 27th Jun 2021 and 27th Aug 2023

2023

TCR SA

Driver championship: 17th, 71 points
Cars raced: Toyota Corolla GRS TCR
CÓR
1
14
19
CÓR
2
10
16
ROS
3
17
16
ROS
4
12
19
TER
5
11
15
INT
6
7
13
RIV
7
14
20
RIV
8
17
21
EPI
9
23
25
EPI
10
24
22
LPD
11
17
23
LPD
12
15
24
SCS
13
-
-
SCS
14
-
-
VEC
15
-
-
VEC
16
-
-
BRA
17
-
-
BRA
18
-
-

2022

TCR SA

Driver championship: 29th, 54 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
VEC
1
13
11
VEC
2
6
11
INT
3
13
11
GOI
4
14
16
GOI
5
14
17
RIV
6
EX
17
RIV
7
R
17
EPI
8
11
10
EPI
9
R
11
TER
10
10
16
BUE
11
-
-
BUE
12
-
-
VIL
13
-
-
VIL
14
-
-

2021

TCR SA

Driver championship: 5th, 130 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
INT
1
7
9
INT
2
4
2
CUR
3
7
8
RIV
4
8
10
RIV
5
7
1
EPI
6
8
9
EPI
7
8
2
RCT
8
10
9
RCT
9
6
2
BUE
10
12
11
CÓR
11
8
1
CÓR
12
9
9
CDU
13
6
9
CDU
14
9
1