New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Warren Hughes race results

Data valid for period between 2nd Jun 1996 and 21st Sep 2003

2003

BTCC

Touring championship: 7th
Cars raced: MG ZS
MON
1
4
6
MON
2
R
4
BHI
3
R
6
BHI
4
5
14
THR
5
R
11
THR
6
6
16
SIL
7
R
4
SIL
8
3
11
ROC
9
8
9
ROC
10
3
8
CRO
11
R
8
CRO
12
10
14
SNE
13
R
6
SNE
14
8
13
BHI
15
1
3
BHI
16
6
1
DON
17
4
9
DON
18
7
4
OUL
19
4
8
OUL
20
8
4

2002

BTCC

Touring championship: 6th
Cars raced: MG ZS
BHG
1
R
8
BHG
2
8
5
OUL
3
2
5
OUL
4
2
3
THR
5
11
5
THR
6
10
7
SIL
7
1
2
SIL
8
11
4
MON
9
10
12
MON
10
7
16
CRO
11
5
8
CRO
12
11
5
SNE
13
7
5
SNE
14
3
5
KNO
15
R
13
KNO
16
R
17
BHI
17
2
2
BHI
18
1
1
DON
19
7
11
DON
20
2
15

2001

BTCC

Touring championship: 16th
Cars raced: MG ZS
BHI
1A
-
-
BHI
1B
-
-
BHI
2
-
-
THR
3
-
-
THR
4
-
-
OUL
5
-
-
OUL
6
-
-
SIL
7
-
-
SIL
8
-
-
MON
9
-
-
MON
10
-
-
DON
11
-
-
DON
12
-
-
KNO
13
-
-
KNO
14
-
-
SNE
15
-
-
SNE
16
-
-
CRO
17
-
-
CRO
18
-
-
OUL
19
-
-
OUL
20
-
-
SIL
21
R
8
SIL
22
5
8
DON
23
11
7
DON
24
8
6
BHI
25
R
4
BHI
26
R
1

1996

STW Cup

Driver championship: 35th, 4 points
Cars raced: Ford Mondeo Ghia
ZOL
1
-
-
ZOL
2
-
-
ASS
3
-
-
ASS
4
-
-
HOC
5
19
19
HOC
6
R
19
SAC
7
NS
21
SAC
8
NS
-
WUN
9
-
-
WUN
10
-
-
ZWE
11
R
18
ZWE
12
NS
-
SAL
13
-
-
SAL
14
-
-
AVU
15
-
-
AVU
16
-
-
NÜR
17
26
27
NÜR
18
22
26