TouringCars.Net » Drivers » Petr čížek race results

Petr čížek race results

Data valid for period between 8th Oct 2017 and 26th Sep 2021

2021

TCR EU

Driver championship: 28th, 0 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR
SVK
1
-
-
SVK
2
-
-
CPR
3
-
-
CPR
4
-
-
ZAN
5
-
-
ZAN
6
-
-
SPA
7
-
-
SPA
8
-
-
NÜR
9
-
-
NÜR
10
-
-
MZA
11
19
26
MZA
12
25
28
BAR
13
-
-
BAR
14
-
-

2021

TCR EE

Driver championship: 8th, 49 points
Cars raced: CUPRA Leon Competición TCR
HUN
1
10
6
HUN
2
9
10
SVK
3
R
4
SVK
4
NS
13
POZ
5
5
6
POZ
6
13
4
GNK
7
7
7
GNK
8
R
1
SVK
9
8
7
SVK
10
11
2
BRN
11
3
2
BRN
12
6
4

2020

TCR EE

Driver championship: 16th, 16 points
Cars raced: CUPRA Leon Competición TCR
GNK
1
16
6
GNK
2
R
6
SVK
3
9
5
SVK
4
5
5
BRN
5
8
8
BRN
6
15
4
HUN
7
-
-
HUN
8
-
-

2019

TCR EU

Driver championship: 49th, 0 points
Cars raced: CUPRA TCR
HUN
1
28
32
HUN
2
21
32
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
SPA
5
-
-
SPA
6
-
-
RBR
7
-
-
RBR
8
-
-
OSC
9
-
-
OSC
10
-
-
BAR
11
-
-
BAR
12
-
-
MZA
13
-
-
MZA
14
-
-

2019

TCR EE

Touring championship:
Cars raced: CUPRA TCR
HUN
1
5
5
HUN
2
3
5
RBR
3
6
6
RBR
4
5
7
GNK
5
3
3
GNK
6
5
3
SVK
7
5
2
SVK
8
4
2
BRN
9
5
2
BRN
10
7
3

2017

ETC Cup

Touring championship:
Cars raced: SEAT León TCR
MZA
1
-
-
MZA
2
-
-
HUN
3
-
-
HUN
4
-
-
NÜR
5
-
-
NÜR
6
-
-
VIL
7
-
-
VIL
8
-
-
ZOL
9
-
-
ZOL
10
-
-
MOS
11
10
12
MOS
12
10
10