New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Matías Rossi race results

Data valid for period between 7th Apr 2019 and 7th Oct 2023

2023

STC2000

Driver championship: 24th, 0 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
-
-
BUE
2
-
-
RAF
3
-
-
CÓR
4
-
-
CÓR
5
-
-
ROS
6
-
-
ROS
7
-
-
SJO
8
-
-
SJO
9
-
-
SNI
10
-
-
SNI
11
-
-
LRI
12
-
-
LRI
13
-
-
RCT
14
-
-
RCT
15
-
-
NUJ
16
-
-
NUJ
17
-
-
BUE
18a
R
13
BUE
18
12
18
PAR
19
-
-
PAR
20
-
-
CÓR
21
-
-

2022

STC2000

Driver championship: 26th, 0 points
Cars raced: Toyota Corolla
ROS
1
-
-
ROS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
CON
5
-
-
CON
6
-
-
NEU
7
-
-
NEU
8
-
-
TER
9
-
-
TER
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
RAF
13
-
-
RAF
14
-
-
SNI
15
-
-
SNI
16
-
-
VIL
17
-
-
VIL
18
-
-
BUE
19a
4
3
BUE
19
2
4
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
CDU
22
-
-

2021

STC2000

Driver championship: 5th, 133 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
1
2
BUE
2
2
1
BUE
3
-
-
BUE
4
-
-
CÓR
5
6
7
CÓR
6
1
6
SNI
7
6
10
SNI
8
2
6
BUE
9
8
13
BUE
10
5
8
PAR
11
9
13
PAR
12
3
9
LPA
13
5
13
LPA
14
1
5
BUE
15
17
9
VIL
16
18
7
VIL
17
NS
18
ROS
18
7
8
ROS
19
3
7
CÓR
20
8
8
CÓR
21
9
8
BUE
22
7
7

2020

STC2000

Driver championship: 1st, 167 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
1
1
BUE
2
2
1
BUE
3
6
11
BUE
4
2
6
CÓR
5
6
9
CÓR
6
4
6
CÓR
7
1
2
CÓR
8
1
1
BUE
9
11
18
BUE
10
16
11
BUE
11
1
2
BUE
12
2
2
RCT
13
3
10
RCT
14
2
3
PAR
15
12
11
PAR
16
1
12
BUE
17
5
11
BUE
18
5
5
BUE
19
3
3

2019

STC2000

Driver championship: 2nd, 173 points
Cars raced: Toyota Corolla
CÓR
1
6
17
GRO
2
8
13
VIL
3
1
1
ROS
4
4
5
PAR
5
1
2
STA
6
1
1
SNI
7
1
1
ZDA
8
2
7
MEN
9
10
13
MEN
10
5
10
BUE
11
3
8
RCT
QR
10
13
RCT
12
5
10
NEU
13
4
5