Matías Muñoz Marchesi race results

Data valid for period between 19th Sep 2020 and 1st Oct 2022

2022

STC2000

Driver championship: 26th, 0 points
Cars raced: Honda Civic
ROS
1
-
-
ROS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
CON
5
-
-
CON
6
-
-
NEU
7
-
-
NEU
8
-
-
TER
9
-
-
TER
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
RAF
13
-
-
RAF
14
-
-
SNI
15
-
-
SNI
16
-
-
VIL
17
-
-
VIL
18
-
-
BUE
19
8
11
BUE
19
8
11
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
CDU
22
-
-

2021

STC2000

Driver championship: 11th, 33 points
Cars raced: Honda Civic
BUE
1
-
-
BUE
2
-
-
BUE
3
-
-
BUE
4
-
-
CÓR
5
-
-
CÓR
6
-
-
SNI
7
-
-
SNI
8
-
-
BUE
9
-
-
BUE
10
-
-
PAR
11
-
-
PAR
12
-
-
LPA
13
-
-
LPA
14
-
-
BUE
15
R
13
VIL
16
-
-
VIL
17
-
-
ROS
18
-
-
ROS
19
-
-
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
BUE
22
-
-

2020

STC2000

Driver championship: 22nd, 2 points
Cars raced: Fiat Cronos
BUE
1
14
12
BUE
2
9
14
BUE
3
12
16
BUE
4
R
12
CÓR
5
14
17
CÓR
6
19
14
CÓR
7
-
-
CÓR
8
-
-
BUE
9
19
12
BUE
10
11
19
BUE
11
-
-
BUE
12
-
-
RCT
13
-
-
RCT
14
-
-
PAR
15
-
-
PAR
16
-
-
BUE
17
-
-
BUE
18
-
-
BUE
19
-
-