New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Julián Santero race results

Data valid for period between 7th Apr 2019 and 26th Nov 2023

2023

STC2000

Driver championship: 2nd, 263 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
5
8
BUE
2
2
5
RAF
3
R
8
CÓR
4
6
8
CÓR
5
2
6
ROS
6
4
13
ROS
7
1
4
SJO
8
12
10
SJO
9
6
12
SNI
10
5
4
SNI
11
R
5
LRI
12
2
2
LRI
13
2
2
RCT
14
4
8
RCT
15
3
4
NUJ
16
4
10
NUJ
17
2
4
BUE
18a
-
-
BUE
18
12
18
PAR
19
2
4
PAR
20
1
2
CÓR
21
4
5

2022

STC2000

Driver championship: 2nd, 279 points
Cars raced: Toyota Corolla
ROS
1
1
4
ROS
2
2
5
BAH
3
3
6
BAH
4
3
3
CON
5
1
1
CON
6
4
8
NEU
7
R
9
NEU
8
8
19
TER
9
5
2
TER
10
4
7
CÓR
11
3
3
CÓR
12
5
6
RAF
13
R
10
RAF
14
2
17
SNI
15
15
9
SNI
16
9
16
VIL
17
1
2
VIL
18
5
7
BUE
19a
-
-
BUE
19
2
4
CÓR
20
3
5
CÓR
21
R
4
CDU
22
1
4

2021

STC2000

Driver championship: 3rd, 169 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
3
3
BUE
2
3
3
BUE
3
4
8
BUE
4
3
4
CÓR
5
17
13
CÓR
6
8
17
SNI
7
5
9
SNI
8
5
5
BUE
9
7
11
BUE
10
4
7
PAR
11
1
5
PAR
12
2
1
LPA
13
7
12
LPA
14
4
7
BUE
15
8
11
VIL
16
5
10
VIL
17
2
5
ROS
18
6
14
ROS
19
2
6
CÓR
20
11
14
CÓR
21
6
11
BUE
22
1
4

2020

STC2000

Driver championship: 3rd, 107 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
5
7
BUE
2
3
5
BUE
3
-
-
BUE
4
-
-
CÓR
5
3
8
CÓR
6
3
3
CÓR
7
2
5
CÓR
8
R
4
BUE
9
5
9
BUE
10
4
5
BUE
11
R
1
BUE
12
1
1
RCT
13
5
7
RCT
14
9
5
PAR
15
7
8
PAR
16
14
7
BUE
17
11
10
BUE
18
6
11
BUE
19
2
1

2019

STC2000

Driver championship: 4th, 121 points
Cars raced: Toyota Corolla
CÓR
1
3
4
GRO
2
5
4
VIL
3
2
2
ROS
4
10
6
PAR
5
4
15
STA
6
2
3
SNI
7
2
5
ZDA
8
R
8
MEN
9
13
11
MEN
10
6
13
BUE
11
4
4
RCT
QR
7
6
RCT
12
6
7
NEU
13
3
4