Julián Santero race results

Data valid for period between 19th Sep 2020 and 13th Nov 2022

2022

STC2000

Driver championship: 2nd, 279 points
Cars raced: Toyota Corolla
ROS
1
1
4
ROS
2
2
5
BAH
3
3
6
BAH
4
3
3
CON
5
1
1
CON
6
4
8
NEU
7
R
9
NEU
8
8
19
TER
9
5
2
TER
10
4
7
CÓR
11
3
3
CÓR
12
5
6
RAF
13
R
10
RAF
14
2
17
SNI
15
15
9
SNI
16
9
16
VIL
17
1
2
VIL
18
5
7
BUE
19
2
4
BUE
19
2
4
CÓR
20
3
5
CÓR
21
R
4
CDU
22
1
4

2021

STC2000

Driver championship: 3rd, 169 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
3
3
BUE
2
3
3
BUE
3
4
8
BUE
4
3
4
CÓR
5
17
13
CÓR
6
8
17
SNI
7
5
9
SNI
8
5
5
BUE
9
7
11
BUE
10
4
7
PAR
11
1
5
PAR
12
2
1
LPA
13
7
12
LPA
14
4
7
BUE
15
8
11
VIL
16
5
10
VIL
17
2
5
ROS
18
6
14
ROS
19
2
6
CÓR
20
11
14
CÓR
21
6
11
BUE
22
1
4

2020

STC2000

Driver championship: 3rd, 107 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
5
7
BUE
2
3
5
BUE
3
-
-
BUE
4
-
-
CÓR
5
3
8
CÓR
6
3
3
CÓR
7
2
5
CÓR
8
R
4
BUE
9
5
9
BUE
10
4
5
BUE
11
R
1
BUE
12
1
1
RCT
13
5
7
RCT
14
9
5
PAR
15
7
8
PAR
16
14
7
BUE
17
11
10
BUE
18
6
11
BUE
19
2
1