TouringCars.Net » Drivers » Jáchym Galáš race results

Jáchym Galáš race results

Data valid for period between 28th Apr 2019 and 10th Oct 2021

2021

TCR EU

Driver championship: 17th, 63 points
Cars raced: Hyundai i30 N TCR
SVK
1
16
14
SVK
2
16
14
CPR
3
12
17
CPR
4
R
17
ZAN
5
EX
18
ZAN
6
17
19
SPA
7
R
19
SPA
8
16
17
NÜR
9
12
8
NÜR
10
6
3
MZA
11
R
11
MZA
12
17
16
BAR
13
15
14
BAR
14
6
13

2020

TCR EE

Driver championship: 3rd, 84 points
Cars raced: Volkswagen Golf GTi TCR
GNK
1
5
5
GNK
2
4
5
SVK
3
5
3
SVK
4
EX
3
BRN
5
6
7
BRN
6
6
9
HUN
7
2
3
HUN
8
2
3

2019

TCR EU

Driver championship: 50th, 0 points
Cars raced: Volkswagen Golf GTi TCR
HUN
1
21
30
HUN
2
R
30
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
SPA
5
-
-
SPA
6
-
-
RBR
7
-
-
RBR
8
-
-
OSC
9
-
-
OSC
10
-
-
BAR
11
-
-
BAR
12
-
-
MZA
13
-
-
MZA
14
-
-

2019

TCR EE

Touring championship:
Cars raced: Volkswagen Golf GTi TCR
HUN
1
3
4
HUN
2
R
4
RBR
3
2
2
RBR
4
10
2
GNK
5
1
1
GNK
6
2
1
SVK
7
2
3
SVK
8
3
3
BRN
9
3
9
BRN
10
1
1