TouringCars.Net » Drivers » Fritz Müller race results

Fritz Müller race results

Data valid for period between 30th Mar 1986 and 15th Oct 1989

1989

DTM

Driver championship: 44th, 2 points
Cars raced: BMW 635 CSi
ZOL
1
-
-
ZOL
2
-
-
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
NÜR
5
-
-
NÜR
6
-
-
MNZ
7
-
-
MNZ
8
-
-
AVU
9
24
37
AVU
10
17
23
NÜR
11
-
-
NÜR
12
-
-
NOR
13
NS
-
NOR
14
NS
-
HOC
15
-
-
HOC
16
-
-
DIE
17
NS
-
DIE
18
21
24
NÜR
19
26
37
NÜR
20
26
26
HOC
21
30
35
HOC
22
R
30

1988

DTM

Driver championship: 49th, 2 points
Cars raced: BMW 635 CSi
ZOL
1
-
-
ZOL
2
-
-
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
NÜR
5
25
37
NÜR
6
26
25
BRN
7
24
31
BRN
8
17
24
AVU
9
-
-
AVU
10
-
-
MNZ
11
-
-
MNZ
12
-
-
NÜR
13
-
-
NÜR
14
-
-
NOR
15
-
-
NOR
16
-
-
WUN
17
R
33
WUN
18
NS
33
SAL
19
NS
40
SAL
20
NS
40
HUN
21
28
35
HUN
22
R
28
HOC
23
23
42
HOC
24
26
23

1987

DTM

Driver championship: 25th, 19 points
Cars raced: BMW 635 CSi
HOC
1
15
?
ZOL
2
19
?
NÜR
3
11
?
AVU
4
19
?
MNZ
5
R
?
NOR
6
21
?
NÜR
7
17
?
WUN
8
R
?
DIE
9
R
?
SAL
10
15
?

1986

DTM

Driver championship: 10th, 58 points
Cars raced: BMW 635 CSi
ZOL
1
R
?
HOC
2
6
?
NÜR
3
6
?
AVU
4
8
?
MNZ
5
R
?
WUN
6
10
?
NÜR
7
7
?
ZOL
8
-
-
NÜR
9
19
?