Franco Vivian race results

Data valid for period between 24th Oct 2020 and 13th Nov 2022

2022

STC2000

Driver championship: 9th, 123 points
Cars raced: Citroën C4 Lounge
ROS
1
5
9
ROS
2
7
10
BAH
3
2
2
BAH
4
R
7
CON
5
6
14
CON
6
5
9
NEU
7
4
10
NEU
8
15
4
TER
9
-
-
TER
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
RAF
13
2
1
RAF
14
7
8
SNI
15
6
4
SNI
16
7
5
VIL
17
3
10
VIL
18
8
9
BUE
19
6
6
BUE
19
6
6
CÓR
20
4
3
CÓR
21
7
6
CDU
22
8
7

2021

STC2000

Driver championship: 9th, 59 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
6
6
BUE
2
7
6
BUE
3
R
11
BUE
4
10
17
CÓR
5
1
2
CÓR
6
2
1
SNI
7
-
-
SNI
8
-
-
BUE
9
R
18
BUE
10
11
20
PAR
11
R
21
PAR
12
8
18
LPA
13
10
9
LPA
14
5
10
BUE
15
9
15
VIL
16
1
2
VIL
17
10
1
ROS
18
17
13
ROS
19
9
17
CÓR
20
2
2
CÓR
21
R
2
BUE
22
13
11

2020

STC2000

Driver championship: 13th, 29 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
-
-
BUE
2
-
-
BUE
3
-
-
BUE
4
-
-
CÓR
5
2
3
CÓR
6
12
2
CÓR
7
5
6
CÓR
8
4
6
BUE
9
20
14
BUE
10
8
20
BUE
11
10
23
BUE
12
9
22
RCT
13
-
-
RCT
14
-
-
PAR
15
-
-
PAR
16
-
-
BUE
17
9
4
BUE
18
8
9
BUE
19
13
9