Franco Riva race results

Data valid for period between 30th Apr 2022 and 12th Jun 2022

2022

STC2000

Driver championship: 19th, 1 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
ROS
1
-
-
ROS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
CON
5
11
12
CON
6
10
12
NEU
7
12
14
NEU
8
9
12
TER
9
R
17
TER
10
16
14
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
RAF
13
-
-
RAF
14
-
-
SNI
15
-
-
SNI
16
-
-
VIL
17
-
-
VIL
18
-
-
BUE
19
-
-
BUE
19
-
-
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
CDU
22
-
-