New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Fabio Casagrande race results

Data valid for period between 27th Jun 2021 and 3rd Dec 2023

2023

TCR SA

Driver championship: 18th, 75 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
CÓR
1
12
10
CÓR
2
16
1
ROS
3
14
7
ROS
4
9
4
TER
5
15
17
INT
6
11
20
RIV
7
9
15
RIV
8
15
16
EPI
9
24
27
EPI
10
23
24
LPD
11
18
22
LPD
12
R
23
VEL
13
R
15
VEL
14
15
13
VEC
15
13
8
VEC
16
8
3
CVL
17
8
9
CVL
18
12
1

2023

TCR IT

Driver championship: 26th, 0 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
IMO
1
-
-
IMO
2
-
-
MIS
3
-
-
MIS
4
-
-
MUG
5
-
-
MUG
6
-
-
MZA
7
30
30
MZA
8
26
34
VAL
9
-
-
VAL
10
-
-
IMO
11
-
-
IMO
12
-
-

2023

TCR BR

Driver championship: 10th, 76 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
INT
1
-
-
RIV
2
-
-
RIV
3
-
-
VEL
4
-
-
VEL
5
-
-
VEC
6
NS
7
VEC
7
NS
4
VEC
8
-
-
VEC
9
-
-

2022

TCR SA

Driver championship: 7th, 218 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
VEC
1
R
10
VEC
2
8
1
INT
3
15
6
GOI
4
11
11
GOI
5
12
12
RIV
6
10
14
RIV
7
6
14
EPI
8
10
9
EPI
9
10
1
TER
10
1
8
BUE
11
6
12
BUE
12
8
12
VIL
13
11
14
VIL
14
12
14

2021

TCR SA

Driver championship: 6th, 116 points
Cars raced: Alfa Romeo Giulietta TCR,Honda Civic Type-R FK2 TCR
INT
1
9
7
INT
2
R
4
CUR
3
3
7
RIV
4
9
12
RIV
5
8
12
EPI
6
-
-
EPI
7
-
-
RCT
8
9
12
RCT
9
7
12
BUE
10
10
10
CÓR
11
9
12
CÓR
12
10
10
CDU
13
5
8
CDU
14
6
2