Fabián Yannantuoni race results

Data valid for period between 19th Sep 2020 and 13th Nov 2022

2022

STC2000

Driver championship: 10th, 85 points
Cars raced: Honda Civic
ROS
1
3
10
ROS
2
6
9
BAH
3
5
1
BAH
4
8
8
CON
5
8
3
CON
6
EX
6
NEU
7
10
8
NEU
8
5
10
TER
9
1
1
TER
10
5
8
CÓR
11
12
12
CÓR
12
8
13
RAF
13
11
15
RAF
14
13
11
SNI
15
9
14
SNI
16
8
10
VIL
17
12
13
VIL
18
R
13
BUE
19
8
11
BUE
19
8
11
CÓR
20
9
9
CÓR
21
11
10
CDU
22
R
8

2021

STC2000

Driver championship: 11th, 33 points
Cars raced: Honda Civic
BUE
1
11
13
BUE
2
16
11
BUE
3
8
13
BUE
4
9
8
CÓR
5
7
12
CÓR
6
R
7
SNI
7
EX
2
SNI
8
13
18
BUE
9
3
5
BUE
10
R
3
PAR
11
4
4
PAR
12
13
4
LPA
13
4
3
LPA
14
8
4
BUE
15
R
13
VIL
16
19
1
VIL
17
9
19
ROS
18
8
3
ROS
19
5
8
CÓR
20
10
5
CÓR
21
5
10
BUE
22
17
12

2020

STC2000

Driver championship: 14th, 26 points
Cars raced: Honda Civic
BUE
1
23
15
BUE
2
14
23
BUE
3
R
19
BUE
4
7
21
CÓR
5
10
14
CÓR
6
8
10
CÓR
7
13
15
CÓR
8
6
11
BUE
9
10
13
BUE
10
6
10
BUE
11
8
13
BUE
12
12
15
RCT
13
12
18
RCT
14
15
12
PAR
15
11
14
PAR
16
9
11
BUE
17
18
5
BUE
18
12
18
BUE
19
9
15