New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Agustín Canapino race results

Data valid for period between 22nd Sep 2018 and 13th Nov 2022

2022

STC2000

Driver championship: 3rd, 243 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
ROS
1
R
8
ROS
2
R
1
BAH
3
1
3
BAH
4
1
6
CON
5
9
8
CON
6
1
1
NEU
7
8
4
NEU
8
4
8
TER
9
2
5
TER
10
2
4
CÓR
11
EX
4
CÓR
12
EX
5
RAF
13
5
3
RAF
14
R
6
SNI
15
R
7
SNI
16
2
2
VIL
17
2
8
VIL
18
2
1
BUE
19a
-
-
BUE
19
13
2
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
CDU
22
2
1

2021

STC2000

Driver championship: 1st, 221 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
BUE
1
16
17
BUE
2
11
16
BUE
3
1
1
BUE
4
1
1
CÓR
5
4
11
CÓR
6
7
4
SNI
7
14
8
SNI
8
6
14
BUE
9
4
7
BUE
10
2
4
PAR
11
2
9
PAR
12
5
2
LPA
13
2
10
LPA
14
3
2
BUE
15
2
3
VIL
16
3
8
VIL
17
1
3
ROS
18
2
10
ROS
19
1
2
CÓR
20
4
11
CÓR
21
4
4
BUE
22
3
1

2020

STC2000

Driver championship: 2nd, 150 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
BUE
1
2
2
BUE
2
1
2
BUE
3
7
12
BUE
4
4
7
CÓR
5
7
10
CÓR
6
6
7
CÓR
7
8
4
CÓR
8
2
3
BUE
9
12
22
BUE
10
2
12
BUE
11
2
3
BUE
12
4
3
RCT
13
8
11
RCT
14
4
8
PAR
15
EX
12
PAR
16
3
19
BUE
17
3
8
BUE
18
1
3
BUE
19
1
2

2019

STC2000

Driver championship: 5th, 111 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
CÓR
1
4
8
GRO
2
4
3
VIL
3
R
3
ROS
4
5
4
PAR
5
15
13
STA
6
-
-
SNI
7
8
6
ZDA
8
R
1
MEN
9
1
4
MEN
10
1
1
BUE
11
R
5
RCT
QR
3
5
RCT
12
4
3
NEU
13
1
2

2018

STC2000

Touring championship:
Cars raced: Chevrolet Cruze
BUE
1
-
-
ROS
2
-
-
ROS
3
-
-
MEN
4
-
-
POT
5
-
-
RAF
6
-
-
ZDA
7
-
-
OBE
8
-
-
SFE
9
-
-
SFE
10
-
-
TER
11a
3
5
TER
11
4
3
SNI
12a
3
13
SNI
12
2
3
BUE
13
R
4
CÓR
14
2
4