Kin-pong Clerebold Chan race results

Data valid for period between 18th Nov 2017 and 19th Nov 2017

2017

WTCC

Driver championship: 25th, 0 points
Cars raced: Chevrolet RML Cruze TC1
MAR
1
-
-
MAR
2
-
-
MZA
3
-
-
MZA
4
-
-
HUN
5
-
-
HUN
6
-
-
NÜR
7
-
-
NÜR
8
-
-
VIL
9
-
-
VIL
10
-
-
TER
11
-
-
TER
12
-
-
NIN
13
-
-
NIN
14
-
-
MOT
15
-
-
MOT
16
-
-
MAC
17
NS
-
MAC
18
NS
-
LOS
19
-
-
LOS
20
-
-