José María López race results

Data valid for period between 4th Aug 2013 and 25th Nov 2016

2021

STC2000

Driver championship: 5th, 133 points
Cars raced: Toyota Corolla
BUE
1
-
-
BUE
2
-
-
BUE
3
-
-
BUE
4
-
-
CÓR
5
-
-
CÓR
6
-
-
SNI
7
-
-
SNI
8
-
-
BUE
9
-
-
BUE
10
-
-
PAR
11
-
-
PAR
12
-
-
LPA
13
-
-
LPA
14
-
-
BUE
15
17
9
VIL
16
-
-
VIL
17
-
-
ROS
18
-
-
ROS
19
-
-
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
BUE
22
-
-

2016

WTCC

Driver championship: 1st, 381 points
Cars raced: Citroën C-Elysée WTCC
CPR
1
6
10
CPR
2
1
1
SVK
3
5
8
SVK
4
1
3
HUN
5
14
9
HUN
6
1
1
MAR
7
2
7
MAR
8
1
4
NÜR
9
1
9
NÜR
10
1
1
MOS
11
5
5
MOS
12
8
6
VIL
13
5
6
VIL
14
5
5
TER
15
5
18
TER
16
1
1
MOT
17
4
10
MOT
18
2
1
SHA
19
4
10
SHA
20
1
1
LOS
21
9
8
LOS
22
3
3

2015

WTCC

Driver championship: 1st, 475 points
Cars raced: Citroën C-Elysée WTCC
TER
1
1
1
TER
2
2
10
MAR
3
1
1
MAR
4
3
10
HUN
5
1
3
HUN
6
6
8
NÜR
7
1
1
NÜR
8
2
10
MOS
9
2
2
MOS
10
12
9
SVK
11
2
2
SVK
12
2
9
CPR
13
3
3
CPR
14
1
8
VIL
15
1
1
VIL
16
5
10
MOT
17
1
2
MOT
18
R
9
SHA
19
1
1
SHA
20
3
9
BUR
21
1
1
BUR
22
3
9
LOS
23
1
1
LOS
24
8
10

2014

WTCC

Driver championship: 1st, 462 points
Cars raced: Citroën C-Elysée WTCC
MAR
1
1
1
MAR
2
2
10
CPR
3
4
18
CPR
4
1
18
HUN
5
2
2
HUN
6
6
9
SVK
7
2
1
SVK
8
NS
-
SAL
9
3
4
SAL
10
1
7
MOS
11
1
1
MOS
12
R
10
SPA
13
2
3
SPA
14
1
8
TER
15
1
1
TER
16
1
10
BEI
17
3
4
BEI
18
4
7
SHA
19
1
1
SHA
20
3
10
SUZ
21
1
1
SUZ
22
6
10
MAC
23
1
1
MAC
24
5
10

2013

WTCC

Driver championship: 15th, 35 points
Cars raced: BMW 320 TC
MZA
1
-
-
MZA
2
-
-
MAR
3
-
-
MAR
4
-
-
SVK
5
-
-
SVK
6
-
-
HUN
7
-
-
HUN
8
-
-
SAL
9
-
-
SAL
10
-
-
MOS
11
-
-
MOS
12
-
-
POR
13
-
-
POR
14
-
-
TER
15
5
9
TER
16
1
1
SON
17
-
-
SON
18
-
-
SUZ
19
-
-
SUZ
20
-
-
SHA
21
-
-
SHA
22
-
-
MAC
23
-
-
MAC
24
-
-