New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Daniel Lloyd race results

Data valid for period between 20th Jun 2010 and 8th Oct 2023

2023

BTCC

Driver championship: 13th, 111 points
Cars raced: CUPRA Leon
DON
1
19
12
DON
2
13
19
DON
3
18
13
BHI
4
10
9
BHI
5
14
10
BHI
6
11
14
SNE
7
15
15
SNE
8
10
15
SNE
9
17
10
THR
10
NC
12
THR
11
21
25
THR
12
18
21
OUL
13
11
15
OUL
14
8
10
OUL
15
23
8
CRO
16
12
11
CRO
17
9
12
CRO
18
R
9
KNO
19
10
10
KNO
20
5
10
KNO
21
8
3
DON
22
17
17
DON
23
12
17
DON
24
R
1
SIL
25
10
21
SIL
26
9
10
SIL
27
11
4
BHG
28
15
18
BHG
29
10
15
BHG
30
7
10

2022

BTCC

Driver championship: 10th, 192 points
Cars raced: Hyundai i30 Fastback N
DON
1
11
12
DON
2
8
11
DON
3
4
2
BHI
4
15
16
BHI
5
8
15
BHI
6
9
5
THR
7
8
13
THR
8
9
8
THR
9
7
9
OUL
10
7
3
OUL
11
8
7
OUL
12
R
5
CRO
13
1
3
CRO
14
1
1
CRO
15
11
12
KNO
16
19
22
KNO
17
22
19
KNO
18
18
22
SNE
19
12
12
SNE
20
11
12
SNE
21
12
11
THR
22
17
20
THR
23
13
17
THR
24
11
13
SIL
25
12
9
SIL
26
15
12
SIL
27
11
15
BHG
28
13
12
BHG
29
10
13
BHG
30
1
1

2021

BTCC

Driver championship: 11th, 190 points
Cars raced: Vauxhall Astra
THR
1
16
22
THR
2
14
16
THR
3
5
14
SNE
4
7
8
SNE
5
12
7
SNE
6
13
12
BHI
7
11
12
BHI
8
6
11
BHI
9
9
7
OUL
10
13
16
OUL
11
21
13
OUL
12
11
21
KNO
13
R
12
KNO
14
26
29
KNO
15
18
26
THR
16
11
8
THR
17
10
11
THR
18
11
10
CRO
19
9
14
CRO
20
18
9
CRO
21
R
18
SIL
22
3
5
SIL
23
11
3
SIL
24
2
1
DON
25
2
2
DON
26
5
2
DON
27
7
7
BHG
28
4
5
BHG
29
2
4
BHG
30
13
8

2020

TCR MY

Touring championship:
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
SEP
1
2
2
SEP
2
2
7
SEP
3
2
1
SEP
4
1
6
SEP
5
2
2
SEP
6
4
7

2020

TCR EU

Driver championship: 5th, 214 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
CPR
1
1
3
CPR
2
6
8
ZOL
3
5
9
ZOL
4
2
1
MZA
5
2
2
MZA
6
R
9
BAR
7
16
12
BAR
8
16
13
SPA
9
8
5
SPA
10
R
6
JAR
11
9
23
JAR
12
12
21

2019

TCR EU

Driver championship: 10th, 183 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
HUN
1
-
-
HUN
2
-
-
HOC
3
R
8
HOC
4
13
8
SPA
5
11
18
SPA
6
11
18
RBR
7
3
5
RBR
8
16
6
OSC
9
1
2
OSC
10
R
9
BAR
11
8
10
BAR
12
1
1
MZA
13
R
6
MZA
14
3
5

2019

TCR CN

Driver championship: 2nd, 140 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
ZHU
1
1
1
ZHU
2
2
3
SHA
3
1
2
SHA
4
1
3
ZHE
5
EX
1
ZHE
6
2
4
NIN
7
2
3
NIN
8
R
7
ZHO
9
2
2
ZHO
10
1
7

2018

TCR UK

Driver championship: 1st, 514 points
Cars raced: Volkswagen Golf GTi TCR
SIL
1
1
1
SIL
2
1
8
KNO
3
1
1
KNO
4
1
9
BHI
5
1
1
BHI
6
1
9
CAS
7
2
2
CAS
8
1
1
OUL
9
2
2
OUL
10
4
7
CRO
11
3
8
CRO
12
R
7
DON
13
1
1
DON
14
3
9

2018

BTCC

Driver championship: 18th, 87 points
Cars raced: Honda Civic Type R
BHI
1
-
-
BHI
2
-
-
BHI
3
-
-
DON
4
-
-
DON
5
-
-
DON
6
-
-
THR
7
-
-
THR
8
-
-
THR
9
-
-
OUL
10
25
22
OUL
11
17
25
OUL
12
R
17
CRO
13
8
11
CRO
14
9
8
CRO
15
1
1
SNE
16
9
23
SNE
17
15
9
SNE
18
9
17
ROC
19
21
5
ROC
20
16
21
ROC
21
R
16
KNO
22
25
14
KNO
23
14
25
KNO
24
10
14
SIL
25
16
16
SIL
26
19
15
SIL
27
15
19
BHG
28
6
5
BHG
29
13
6
BHG
30
10
13

2017

TCR Intl

Driver championship: 15th, 50 points
Cars raced: SEAT León TCR
RUS
1
-
-
RUS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
SPA
5
-
-
SPA
6
-
-
MZA
7
-
-
MZA
8
-
-
SAL
9
11
8
SAL
10
7
10
HUN
11
6
11
HUN
12
R
11
OSC
13
2
3
OSC
14
4
8
BUR
15
9
12
BUR
16
11
14
ZHE
17
R
5
ZHE
18
NS
-
DUB
19
R
8
DUB
20
NS
-

2017

BTCC

Driver championship: 33th, 6 points
Cars raced: MG 6GT
BHI
1
23
25
BHI
2
23
23
BHI
3
15
23
DON
4
R
16
DON
5
21
24
DON
6
R
21
THR
7
21
29
THR
8
R
-
THR
9
R
32
OUL
10
20
26
OUL
11
22
19
OUL
12
12
22
CRO
13
-
-
CRO
14
-
-
CRO
15
-
-
SNE
16
-
-
SNE
17
-
-
SNE
18
-
-
KNO
19
-
-
KNO
20
-
-
KNO
21
-
-
ROC
22
-
-
ROC
23
-
-
ROC
24
-
-
SIL
25
-
-
SIL
26
-
-
SIL
27
-
-
BHG
28
-
-
BHG
29
-
-
BHG
30
-
-

2016

BTCC

Driver championship: 20th, 36 points
Cars raced: Honda Civic Type R
BHI
1
-
-
BHI
2
-
-
BHI
3
-
-
DON
4
-
-
DON
5
-
-
DON
6
-
-
THR
7
12
15
THR
8
7
12
THR
9
9
3
OUL
10
6
2
OUL
11
13
6
OUL
12
R
13
CRO
13
R
2
CRO
14
23
31
CRO
15
13
23
SNE
16
-
-
SNE
17
-
-
SNE
18
-
-
KNO
19
-
-
KNO
20
-
-
KNO
21
-
-
ROC
22
-
-
ROC
23
-
-
ROC
24
-
-
SIL
25
-
-
SIL
26
-
-
SIL
27
-
-
BHG
28
-
-
BHG
29
-
-
BHG
30
-
-

2010

BTCC

Driver championship: 17th, 7 points
Cars raced: Vauxhall Vectra
THR
1
-
-
THR
2
-
-
THR
3
-
-
ROC
4
-
-
ROC
5
-
-
ROC
6
-
-
BHG
7
-
-
BHG
8
-
-
BHG
9
-
-
OUL
10
-
-
OUL
11
-
-
OUL
12
-
-
CRO
13
7
11
CRO
14
14
7
CRO
15
8
14
SNE
16
-
-
SNE
17
-
-
SNE
18
-
-
SIL
19
-
-
SIL
20
-
-
SIL
21
-
-
KNO
22
-
-
KNO
23
-
-
KNO
24
-
-
DON
25
-
-
DON
26
-
-
DON
27
-
-
BHI
28
-
-
BHI
29
-
-
BHI
30
-
-