TouringCars.Net » Statistics » árón Smith race results

árón Smith race results

Data valid for period between 4th Sep 2011 and 2nd Oct 2016

2016

BTCC

Touring championship:
Cars raced: Volkswagen CC
BHI
1
7
10
BHI
2
3
7
BHI
3
8
7
DON
4
8
7
DON
5
3
8
DON
6
15
6
THR
7
20
9
THR
8
18
20
THR
9
R
18
OUL
10
8
9
OUL
11
17
8
OUL
12
11
17
CRO
13
10
14
CRO
14
11
10
CRO
15
8
11
SNE
16
R
7
SNE
17
NC
30
SNE
18
17
23
KNO
19
NC
23
KNO
20
R
30
KNO
21
18
24
ROC
22
15
21
ROC
23
7
15
ROC
24
1
1
SIL
25
6
9
SIL
26
24
6
SIL
27
R
24
BHG
28
R
23
BHG
29
14
27
BHG
30
20
14

2015

BTCC

Touring championship:
Cars raced: Volkswagen CC
BHI
1
2
2
BHI
2
12
6
BHI
3
3
12
DON
4
NS
11
DON
5
12
29
DON
6
6
12
THR
7
21
1
THR
8
11
6
THR
9
8
11
OUL
10
5
7
OUL
11
7
7
OUL
12
7
7
CRO
13
12
11
CRO
14
16
10
CRO
15
12
16
SNE
16
2
2
SNE
17
R
7
SNE
18
12
23
KNO
19
25
14
KNO
20
NS
17
KNO
21
17
26
ROC
22
3
2
ROC
23
11
10
ROC
24
6
11
SIL
25
6
8
SIL
26
3
4
SIL
27
24
8
BHG
28
2
2
BHG
29
8
2
BHG
30
9
8

2014

BTCC

Touring championship:
Cars raced: Volkswagen CC
BHI
1
7
7
BHI
2
13
12
BHI
3
R
18
DON
4
9
5
DON
5
8
9
DON
6
11
8
THR
7
22
30
THR
8
14
22
THR
9
7
15
OUL
10
12
11
OUL
11
8
12
OUL
12
1
1
CRO
13
23
11
CRO
14
14
23
CRO
15
9
13
SNE
16
6
7
SNE
17
8
6
SNE
18
1
1
KNO
19
8
16
KNO
20
R
8
KNO
21
R
24
ROC
22
20
14
ROC
23
17
20
ROC
24
12
17
SIL
25
6
5
SIL
26
5
6
SIL
27
2
3
BHG
28
11
26
BHG
29
7
11
BHG
30
5
4

2013

BTCC

Touring championship:
Cars raced: Ford Focus
BHI
1
9
14
BHI
2
R
9
BHI
3
11
21
DON
4
11
16
DON
5
8
11
DON
6
7
3
THR
7
9
12
THR
8
10
9
THR
9
5
10
OUL
10
R
17
OUL
11
14
25
OUL
12
10
14
CRO
13
14
16
CRO
14
12
14
CRO
15
9
11
SNE
16
6
6
SNE
17
3
6
SNE
18
3
6
KNO
19
10
11
KNO
20
R
10
KNO
21
15
25
ROC
22
13
23
ROC
23
15
13
ROC
24
14
15
SIL
25
8
13
SIL
26
3
8
SIL
27
2
4
BHG
28
10
25
BHG
29
5
10
BHG
30
5
3

2012

BTCC

Touring championship:
Cars raced: Ford Focus
BHI
1
R
14
BHI
2
R
21
BHI
3
8
21
DON
4
8
10
DON
5
9
8
DON
6
11
9
THR
7
7
7
THR
8
8
7
THR
9
14
2
OUL
10
R
11
OUL
11
16
16
OUL
12
R
16
CRO
13
10
13
CRO
14
R
10
CRO
15
R
21
SNE
16
14
11
SNE
17
10
14
SNE
18
6
10
KNO
19
4
3
KNO
20
6
4
KNO
21
8
5
ROC
22
R
16
ROC
23
6
20
ROC
24
5
4
SIL
25
3
7
SIL
26
4
3
SIL
27
9
7
BHG
28
4
11
BHG
29
1
4
BHG
30
5
7

2011

BTCC

Touring championship:
Cars raced: Vauxhall Vectra
BHI
1
-
-
BHI
2
-
-
BHI
3
-
-
DON
4
-
-
DON
5
-
-
DON
6
-
-
THR
7
-
-
THR
8
-
-
THR
9
-
-
OUL
10
-
-
OUL
11
-
-
OUL
12
-
-
CRO
13
-
-
CRO
14
-
-
CRO
15
-
-
SNE
16
-
-
SNE
17
-
-
SNE
18
-
-
KNO
19
10
15
KNO
20
13
10
KNO
21
R
13
ROC
22
-
-
ROC
23
-
-
ROC
24
-
-
BHG
25
-
-
BHG
26
-
-
BHG
27
-
-
SIL
28
-
-
SIL
29
-
-
SIL
30
-
-